Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI JuEkon,s.r.o.

 • 1.Správca údajov
 • 2.Definície
 • 3.Spravovanie údajov
 • 4.Bezpečnosť údajov
 • 6.Kontakt
 • 7.Práva klienta
 • 8.Vykonávanie práv
 • 9.Záverečné ustanovenia
 1. Správca údajov

JuEkon, s.r.o.

Sídlo: Karpatská 134, 900 33 Marianka

IČO: 44 355 131

DIČ: 2022679197

Telefón: 0911 928 627

pracovník zodpovedný za ochranu údajov: Ing.Júlia Žúborová

e-mail: info@chatamusica.sk

(ďalej ako “Spoločnosť”)

Spoločnosť ako správca údajov prehlasuje, že dodržiava ustanovenia Zákona č. 112 z roku 2011 o práve na informácie a o slobode informácií (ďalej len: „Zákon o ochrane osobných údajov”).

Spoločnosť je povinná spravovať osobné údaje len pre vopred stanovené účely, na nevyhnutne potrebný čas a za účelom výkonu svojich práv a plnení svojich povinností. Spoločnosť musí spravovať len také osobné údaje, ktoré sú potrebné a vhodné pre naplnenie cieľa konkrétneho spravovania údajov.

Ak Spoločnosť používa prijaté údaje na iný účel, ako je pôvodný účel zberu údajov, musí Spoločnosť v každom prípade informovať dotknuté osoby a požiadať ich o súhlas a/alebo im poskytne možnosť, aby zakázali takéto použitie. 

Osobné údaje poskytnuté Spoločnosti počas procesu spravovania údajov sa sprístupnia len tým osobám, ktoré sú zazmluvnené alebo zamestnané v Spoločnosti na vykonávanie povinností týkajúcich sa daného procesu spravovania údajov.

2. Definície

Subjekt údajov: akákoľvek konkrétna fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná (priamo alebo nepriamo) na základe osobných údajov;

Osobné údaje: všetky údaje, ktoré sa môžu týkať dotknutého subjektu – najmä meno subjektu údajov, identifikačné číslo, ako aj jedna alebo viac informácií charakterizujúcich jeho/jej fyzické, fyziologické, mentálne, ekonomické, kultúrne alebo sociálne atribúty – a akékoľvek závery týkajúce sa subjektu údajov, ktoré je možné vyvodiť z týchto údajov.

Súhlas: dobrovoľné a špecifické vyjadrenie zámeru subjektu údajov, ktoré je založené na správnych informáciách a ktorým subjekt údajov poskytuje jasný a jednoznačný súhlas na spravovanie osobných údajov komplexne, alebo pre jednotlivé operácie;

Námietka: vyhlásenie subjektov údajov, v ktorých namietajú voči spravovaniu svojich osobných údajov a žiadajú o ukončenie spravovania údajov a/alebo vymazanie spravovaných údajov;

Správca údajov: fyzické alebo právnické osoby alebo organizácie, ktoré nemajú právnu subjektivitu, ktorí alebo ktoré určujú účel spravovania údajov vlastnými silami alebo spoločne s inými, a vytvárajú a prijímajú rozhodnutia týkajúce sa spravovania údajov (vrátane použitého zariadenia), alebo poverili spracovateľa údajov prijímať takéto rozhodnutia;

Správa údajov: odhliadnuc od použitého postupu; akákoľvek operácia alebo všetky operácie vykonané s údajmi, najmä ak ide o  zber, zaznamenávanie, systematizáciu, skladovanie úpravu, aplikovanie, dotazovanie, prenos, zverejnenie, harmonizáciu alebo prepojenie, zablokovanie, vymazanie a zničenie údajov, ako aj prevenciu ďalšieho použitia takýchto údajov, fotografovanie, audio alebo vizuálne zaznamenanie, ako aj zaznamenanie fyzických atribútorv vhodných na identifikáciu osoby (napríklad odtlačky prstov a dlane, vzorky DNA, skenovanie dúhovky);

Prenos údajov: poskytnutie prístupu niektorým tretím stranám k údajom;

Zverejnenie: poskytnutie prístupu širokej verejnosti k údajom;

Vymazanie údajov: zničenie údajov takým spôsobom, že ich obnova už nie je možná;

Označovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom za účelom ich rozlišovania;

Zablokovanie údajov: pridelenie indetifikačného označenia k údajom, aby sa na určitú dobu alebo navždy zablokovalo ich spravovanie;

Spracovanie údajov: vykonanie akýchkoľvek technických úloh súvisiacich s operáciami spravovania údajov, bez ohľadu na spôsob a zariadenie použité na výkon takýchto činností, ako aj bez ohľadu na  miesto aplikácie, za predpokladu, že úlohy sa týkajú údajov;

Spracovateľ údajov: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré vykonávajú spravovanie údajov na základe zmluvy so správcom údajov – vrátane zmlúv uzatvorených v súlade s právnymi predpismi;

Tretia strana: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré nie sú totožné so subjektom údajov, správcom údajov alebo spracovateľom údajov.

3. Spravovanie údajov

Spravovanie všetkých údajov týkajúcich sa subjektu údajov a poskytovanie služieb sú založené na dobrovoľnom súhlase za účelom toho, aby sa prostredníctvom takéhoto spravovania údajov poskytovali služby a/alebo udržiavali kontakty. Spoločnosť musí uchovávať osobné údaje popísané v tomto článku (okrem výnimiek definovaných v jednotlivých odsekoch) počas obdobia určeného v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonoch a po tomto období ich musí vymazať.

V prípade určitých služieb sa môžu v časti „komentáre“ poskytovať doplňujúce údaje, ktoré umožňujú kompletné posúdenie potrieb hosťa. Rezervácie izieb a poskytovanie služieb však nesmie závisieť od poskytnutia takýchto doplňujúcich údajov.

Účelom spracovávania osobných údajov sú činnosti súvisiace s rezerváciou ubytovania, vystavením faktúry za ubytovacie služby, s povinnými štatistikami a zabezpečením ďalších dohodnutých služieb a plnení.

Spoločnosť má oprávnený záujem o spracovanie osobných údajov klienta. Ide najmä o ochranu majetku prevádzkovateľa ( samotná chata a jej vybavenie a záhrada) pred poškodením alebo odcudzením zo strany ubytovaného klienta.

Osobné údaje klienta sa nezverejňujú.

3.1. Rezervácie 

V prípade on-line, osobnej (na papieri) alebo telefonickej rezervácie Spoločnosť požaduje od hosťa nasledujúce údaje:

 • názov (nepovinné)
 • meno,
 • priezvisko;
 • adresa (adresa, mesto, poštové smerové číslo, krajina)
 • e-mailová adresa;
 • číslo telefónu;

3.2. Stránka na Facebooku

Spoločnosť sa dá kontaktovať aj prostredníctvom facebooku.

Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok Chaty Musica. Hostia si môžu prostredníctvom facebookovej stránky rezervovať izby, dozvedieť sa o aktuálnych špeciálnych ponukách.

Kliknutím na „like“ na facebookovej stránke Spoločnosti súhlasia subjekty údajov, aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky.

3.3. Webové stránky

Webová stránka Spoločnosti môže obsahovať linky, ktoré Spoločnosť neprevádzkuje a sú tam uvedené len pre informáciu návštevníkov. Spoločnosť nemá žiaden vplyv na obsah a bezpečnosť webových stránok prevádzkovaných partnerskými spoločnosťami, a preto ani nie je za ne zodpovedná.  Predtým, ako poskytnete akékoľvek údaje na danú stránku, preštudujte si prosím vyhlásenie o ochrane údajov a pokyny na spravovanie údajov tých webových stránok, ktoré navštívite.

3.4. Kontakt

Spoločnosť môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť musí spravovať správy, kým nie je daná požiadavka/otázka splnená/zodpovedaná a potom, keď je požiadavka/otázka uzavretá, archivuje takéto e-maily po ukončenie poskytnutia služby a vybavenie príslušnej reklamácie.

3.5. Tretia strana

Treťou stranou, ktorej sú poskytované nevyhnutné osobné údaje klienta, je firma Magura Village s.r.o., ktorá poskytuje prevádzkovateľovi služby recepcie na základe zmluvy.

4.Bezpečnosť údajov

Spoločnosť musí spravovať osobné údaje dôverne a nesmie ich poskytnúť neoprávneným osobám.  Spoločnosť musí osobitne chrániť osobné údaje proti neoprávnenému prístupu, úprave, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľných skriniach v priestoroch Spoločnosti, ktoré sú zabezpečené alarmom. 

Osobné údaje klienta budú poskytnuté iba zazmluvnenej firme, ktorá Spoločnosti poskytuje službu recepcie. Osobné údaje klienta nespracúvame na marketingové účely.

5.Uchovávanie osobných údajov

Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Osobné údaje klienta spracované rezervačným systémoom uchovávame po dobu nevyhnutnú na poskytnutie služby. Mailová komunikácia s klientom je uchovávaná do momentu ukončeniea služby a vybavenie prípadnej reklamácie.

6. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu:

Meno a priezvisko: Júlia Žúborová

e-mail: info@chatamusica.sk

Tel. 0911 928 627

7. Práva klienta

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

8. Vykonávanie práv

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

zaslaním oznámenia na email info@chatamusica.sk

zaslaním oznámenia poštou na adresu Karpatská 134, 900 33 Marianka.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.